Privacy

Privacyverklaring ‘Stichting RPF Nederland’ 2021

Ter voldoening aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de navolgende privacyverklaring opgesteld.

Organisatie:                    ‘Stichting RPF Nederland’, gevestigd te Utrecht (verder: de stichting)
KvK-nummer:                  75441799
Secretariaat:                    Waterhoen10, 1261RV Blaricum
E-mailadres:                    info@rpf.nl
Website:                           rpf.nl

  • 1. Activiteiten van de stichting

De activiteiten van de stichting richting zich op het bevorderen van het lotgenotencontact tussen personen met de zeldzame aandoening ‘Retroperitoneale fibrose’, het verstrekken van informatie ter vergroting van de bekendheid met deze aandoeining, alsmede het behartigen van de collectieve aandoeningspecifieke belangen. De stichting beoogt een algemeen nut en is voor haar activiteiten afhankelijk van inkomsten uit donaties, subsidies en dergelijke

  • 2. Geen persoonsgegevens of cookies bij bezoek aan de website

Als onderdeel van de activiteiten houdt de stichting een website in stand, namelijk rpf.nl.
De stichting verzamelt géén gegevens van de bezoekers van genoemde website, tenzij de bezoeker actief en uitdrukkelijk zijn of haar gegevens via de site beschikbaar stelt als hierna bedoeld onder punt 3.     
Door of in opdracht van de stichting worden géén cookies, voor welk doel dan ook, op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker geplaatst. Evenwel kan de stichting niet garanderen dat andere instanties, waarvan de websites via een link op website van de stichting kunnen worden benaderd, eenzelfde beleid hanteren.  

  • 3. Verzamelen van persoonsgegevens en de grondslag

Gegevens van een persoon worden alleen verzameld en vastgelegd indien deze zich per e-mail of anderszins heeft opgegeven als donateur of heeft aangegeven op andere wijze een bijdrage te willen leveren aan of betrokken te zijn bij de activiteiten van de stichting. Daarnaast kunnen gegevens worden vastgelegd van contactpersonen van organisaties binnen het werkveld van de stichting.
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
–      de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de overeenkomst met de donateur en om deze uit dien hoofde van informatie over de activiteiten van de stichting te kunnen voorzien of
–      de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang bij de uitvoering van de activiteiten van de stichting.
Indien de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en een gerechtvaardigd belang voor de stichting ontbreekt, vindt verwerking slechts plaats nadat van betrokkene toestemming is verkregen.

  • 4. Soort gegevens, bewaartermijnen

De stichting verzamelt en legt alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens vast voor het uitvoeren van de activiteiten. Dit kunnen zijn: persoonsnaam, e-mailadres, relatie met de besloten Facebookgroep RPF en eventueel daar gebruikt pseudoniem, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer, bedrag van de donatie en eventueel de incassomachtiging.
Deze persoonsgegevens worden op grond van de belastingvoorschriften gedurende een periode van zeven jaren bewaard. Dit geldt eveneens voor die gegevens, die na het gebruikmaken van de rechten als genoemd onder de punten 7 en 8 zijn gewijzigd of verwijderd, indien en voor zover het behoud van deze persoonsgegevens noodzakelijk is om aan de wettelijke verantwoordingsplicht te kunnen voldoen.

  • 5. Vertrouwelijke behandeling

Bij het verzamelen van de onder punt 4 bedoelde gegevens wordt de privacy in acht genomen. De gegevens worden binnen de stichting uitsluitend vertrouwelijk gedeeld binnen het bestuur, zulks ten behoeve van het voeren van de administratie, de boekhouding en eventueel het verstrekken van informatie over de activiteiten van de stichting.
De gegevens worden alleen dan aan derden verstrekt, indien de stichting daartoe op grond van formele voorschriften verplicht is of indien dat voor een goede bedrijfsvoering (zoals het drukken van acceptgiro’s of het verzorgen van incassomachtigingen) noodzakelijk is. In die situaties worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens gedeeld.

  • 6. Beveiliging van gegevens

De stichting heeft serieuze aandacht voor de beveiliging van persoonsgegevens en neemt steeds passende maatregelen om het risico van diefstal, openbaarmaking of misbruik van de verzamelde persoonsgegevens zoveel mogelijk weg te nemen. Op deze wijze is verzekerd dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Verder is de website voorzien van het SSL certificaat, waardoor bij gegevensoverdracht versleuteling van de informatie plaatsvindt.
Mocht er ondanks de goede zorgen toch een datalek optreden, dan zal dat intern worden vastgelegd en gedocumenteerd. Gelet op de aard van de gegevens zullen er uit een datalek geen risico’s voor natuurlijke personen voortkomen.
Indien uw  persoonsgegevens zijn verwerkt en u van mening bent dat deze niet voldoende zijn afgeschermd, dan kunt u daarover een e-mail sturen naar info@rpf.nl.

  • 7. Recht op inzage, correctie, verwijderen en meenemen eigen gegevens

Op grond van de AVG heeft eenieder het recht op inzage, correctie, verwijdering en het ‘meenemen’ van de eigen persoonsgegevens. Dat geldt dus ook voor de persoonsgegevens die door de stichting zijn verzameld. Wilt u gebruik maken van (een van) uw rechten, dan kunt u daartoe per e-mail een verzoek doen aan info@rpf.nl.

  • 8. Recht op intrekking verleende toestemming, afmelden als donateur of voor de nieuwsbrief

–      U kunt te allen tijde een eventueel eerder verleende toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken en/of zich afmelden als donateur van de stichting. Ook daarvoor kunt u een e-mail sturen naar info@rpf.nl
–      Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor het toezenden van informatie over de activiteiten van de stichting als genoemd in de artikelen 3 en 5, dan wel de toezending daarvan wilt beëindigen, dan kunt u dat via een e-mail naar nieuws@rpf.nl aangeven.

  • 9. Recht om klacht in te dienen

Als u van mening bent dat de stichting uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het e-mailadres is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2021