Actuele ontwikkelingen

Op deze pagina willen wij u informeren over de voortgang van de ontwikkelingen in het lopende jaar. Bijvoorbeeld door kort terug te blikken op bestuursvergaderingen en activiteiten te vermelden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt op de facebookgroep naar deze webpagina verwezen.
Heeft u ook interesse over de activiteiten van de stichting in voorafgaande jaren, dan kunt u die informatie vinden via de links onderaan de tekst.

Bestuursactiviteit in de maanden september en oktober 2022 (14 oktober 2022)
De vergadering van 14 september, nu onder leiding van de nieuwe voorzitter Anke-Thea Dijkman, ging in hoofdzaak over de herverdeling van taken bij het voorgenomen aftreden van de secretaris, waarvoor op dat moment nog geen vervanger was gevonden.
Tijdelijk zou Hilma van Zutphen die taak waarnemen, met ondersteuning van Jan den Elzen. Allerlei contacten van de stichting werden daarover geïnformeerd. Gelukkig bleek tijdens de vergadering van 8 oktober dat Ton van Reenen de functie van secretaris wèl ambieerde, waarna hij in die functie werd benoemd! Ook werden afspraken gemaakt over de overdracht van de stukken van de stichting, welke overdracht in de vergadering van oktober plaatsvond.
Verder werd gesproken over de wijze waarop aan het lotgenotencontact weer invulling zou kunnen worden gegeven (lotgenotendag te plannen in het voorjaar van 2023) en over het verbeteren van de eigen facebookpagina. Deze dient op dit moment alleen om in communicatie als stichting herkenbaar te zijn. Het is duidelijk dat deze pagina heringericht en beter benut moet gaan worden.
Ook het beleidsplan 2021-2023 kwam aan de orde. Het (deels voorgenomen) beleid zal tegen het licht moeten worden gehouden en voor een nieuwe periode vastgesteld. Dit wordt een van de aandachtspunten voor de nieuwe secretaris.
Het verslag van de vergaderingen van 17 augustus en 14 september werd vervolgens goedgekeurd. Tot slot werd de vertrekkende secretaris bedankt voor zijn enorme inzet en uitgenodigd voor een lunch begin november.

Bestuursactiviteit in de maanden juli en augustus. (19 augustus 2022)
Uiteraard werden eerst de notulen van de vorige vergaderingen vastgesteld. We maakten kennis met Anke-Thea Dijkman die zich kandidaat stelde voor het voorzitterschap. Jan den Elzen was via Zoom aanwezig en opteerde niet voor de functie van secretaris, maar wilde wel ondersteunende activiteiten uitvoeren.
Beiden zouden zeer geschikte kandidaten zijn, maar voor de functie van secretaris zouden we echt opnieuw moeten werven onder de leden van de Facebookgroep, de donateurs en zo mogelijk ook via de website van het Albert Schweitzerziekenhuis en de RPF-patiënten van dr. Van Bommel.
We besloten Anke-Thea Dijkman (klik op de link voor haar presentatie !) te benoemen tot bestuurslid/voorzitter en gelukkig aanvaardde zij haar benoeming. Verder werd Loek herbenoemd omdat zijn eerste zittingsperiode op grond van het rooster van aftreden eindigde. Tot slot werd de maaltijdvergoeding voor de gastheer/vrouw aangepast i.v.m. gestegen prijzen.
Tijdens de vergadering van 17 augustus praken we over de berichtgeving naar buiten en besloten deze te splitsen. Enerzijds de kennismaking met de nieuw benoemde voorzitter en anderzijds de binnenkort vrijkomende functie van secretaris. Dit kan een lotgenoot zijn, een familielid of iemand uit de omgeving die zich betrokken voelt.
Met de functie van voorzitter vervuld, zien de bestuursleden de toekomst van de stichting in elk geval met vertrouwen tegemoet. We doen ons best om de stichting in stand te houden. Het liefst met een nieuwe secretaris! Er is nog genoeg te doen!

Bestuursactiviteit in de maand juni.
Na vaststelling van de agenda voor de vergadering van 15 juni kwamen de mededelingen aan bod: nu eerder het nieuwe bestuursreglement werd vastgesteld, was het WBTR-abonnement opgezegd. De uitnodiging voor deelname aan de VSOP vergadering moesten we voorbij laten gaan en de financiële stand van zaken was nauwelijks gewijzigd. Pas als blijkt dat de stichting kan worden voortgezet, zullen bijdragen voor 2022/2023 worden gevraagd.
Het verslag van de vergadering d.d. 15 mei werd vastgesteld.
Vervolgens werd ingegaan op de procedure om nieuwe bestuursleden aan te trekken. Alhoewel het er even op leek dat er onder de leden van de facebookgroep geen interesse bestond voor een bestuursfunctie, kwamen er toch twee à drie waardevolle reacties van belangstellenden binnen. We stelden een globaal overzicht van de taken / uren inzet van de bestuursleden op en spraken af dit aan de geïnteresseerden voor te leggen. Graag bespreken we met hen de mogelijkheden om gezamenlijk de stichting in stand te houden.
Vooralsnog kunnen er geen andere activiteiten worden gepland.

Bestuursactiviteiten in de periode januari t/m mei 2022
We zouden spoedig bij elkaar komen en in de eerste dagen van het nieuwe jaar werden al wat activiteiten uitgezet. Echter een hersenbloeding zorgde ervoor dat onze secretaris zijn taken een aantal maanden niet kon uitvoeren. Inmiddels fysiek hersteld, maar qua inzicht en geheugen is verbetering wenselijk. Reden voor hem om in de nabije toekomst zijn taak als secretaris neer te leggen. En zonder voorzitter en secretaris wordt het toch problematisch om de stichting in stand te houden. Afgesproken wordt (nogmaals) een beroep te doen op de leden van de facebook groep lotgenoten.
De eerste (uitgestelde) vergadering dit jaar vond plaats op 13 mei. Het verzoek aan de VSOP om ons te ondersteunen bij een videoconferentie tijdens de lotgenotendag werd helaas afgewezen. Bij de facebook-poll over het tijdstip van de virtuele lotgenotendag was een grote meerderheid voor een doordeweekse avond. De geplande datum van 9 april werd uiteraard niet gehaald. Wellicht in het najaar. De verslagen van het overleg op 17 november en het overleg met dr. Van Bommel op 14 december werden vastgesteld. Dit gold ook voor het jaarverslag en de financiële verantwoording  over 2021 en de begroting 2022.
Een ander punt waar veel tijd in was gaan zitten was de voorbereiding van het bestuursreglement ter uitvoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Met het document werd nu ingestemd. Na vaststelling liggen de richtlijnen voor het handelen van het bestuur voor de toekomst beter vast.  
Een laatste punt betrof het al dan niet afsluiten van een door de organisatie achter de WBTR geadviseerde bestuurdersaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Na enig overleg werd ingestemd met het voorstel om (op termijn) alleen de laatste verzekering aan te gaan.

Bestuursactiviteit in de maand november.
Tijdens de op 17 november via ZOOM gehouden bestuursvergadering werden onder meer de notulen van de vergadering van 18 oktober vastgesteld. Ook het digitale werkboek ter uitvoering van de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ stond weer op de agenda en de ontwerp-teksten voor de onderdelen ‘Meervoudig stemrecht’, ‘Toezicht’ en ‘Ontslag bestuurder’ werden besproken, gewijzigd en aangevuld. Het geheel kan nu worden afgerond en als zodanig een leidraad vormen voor toekomstig bestuur. Marian van Dorst werd herbenoemd in de functie van bestuurslid, tevens vice-voorzitter. Ingevolge het ‘rooster van aftreden’ was de benoemingstermijn namelijk verlopen.
Vervolgens werd uitgebreid ingegaan op de afwijzing van de aangevraagde ministeriële erkenning van het ASZ als ‘Expertisecentrum RPF’ en het al dan niet kunnen organiseren van een lotgenotendag in het jaar 2022. Een alternatief in de vorm van een videopresentatie werd besproken en daarover zal contact worden gelegd met dr. Van Bommel.

Bestuursactiviteit in de maand oktober.
Op 18 oktober werd de uitgestelde bestuursvergadering van 29 september gehouden. Aan de orde kwam onder meer het afscheid van Edgar, het wederom niet kunnen vervullen van de functie van voorzitter, een mogelijk alternatief voor de lotgenotendag en het tot grote teleurstelling niet verlengen van de erkenning als Expertisecentrum RPF. De notulen van de vergadering van 19 augustus werden vastgesteld en besloten werd om de bestuursfunctie ‘social media’ niet langer in stand te houden en het aantal bestuurders weer terug te brengen naar vier, waarvan één nog steeds vacant. Vervolgens werd ter uitvoering van de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ uitgebreid gesproken over de ontwerp-teksten voor de onderdelen ‘Aansprakelijkheid’, ‘Tegenstrijdig belang’ en ‘Afwezigheid bestuurders’. Met hier en daar een aanpassing werd met de tekst ingestemd en verwerkt in het digitale werkboek. Tot slot werd besloten het Zoom-abonnement te verlengen.

Bestuursactiviteiten in de maand september (13 oktober 2021)
Schriftelijk, maar wel vergezeld van een cadeaubon als dank voor zijn inzet, bevestigden we het aftreden van Edgar als bestuurslid en we wensten hem een spoedig algeheel herstel. We plaatsten de vacature van voorzitter van het bestuur op de website van Bestuurderscentrum.nl en vestigden ook via LinkedIn en Facebook de aandacht op die vacature. Tot op heden helaas nog geen reacties, maar wat niet is, kan nog komen.
Verder werden in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen de onderdelen ‘bestuurders aansprakelijkheid’, ‘tegenstrijdige belangen’ en ‘tijdelijke of langdurige afwezigheid van bestuursleden’ voorbereid voor bespreking in de vergadering van 29 september. Helaas moest die vergadering wegens ziekte van een van de bestuursleden worden uitgesteld.

Bestuursactiviteiten in de maanden juli en augustus (27 augustus 2021)
Juli was een wat rustiger maand. We rondden het advies af over de verlenging van de aanwijzing van het A. Schweitzerziekenhuis tot expertisecentrum RPF, we vonden op basis van een nieuwe publicatie toch weer aanleiding om Orphanet Nederland aan te schrijven over de onvolledige vermelding van RPF in de Europese lijst van zeldzame aandoeningen en we verzorgden de voor de donateurs bestemde nieuwsbrief over het tweede kwartaal.
Op de 19e augustus hadden we weer een bestuursvergadering via ZOOM. Ook Edgar nam dit keer deel aan’t overleg, maar eigenlijk nam hij ook, zij het met pijn in het hart, afscheid als bestuurslid. De tragedie die hem en zijn gezin is overkomen heeft diepe sporen achtergelaten. Met elkaar waren we het eens dat hij zich nu beter kan richten op zaken die voor hem echt van belang zijn: zijn persoonlijk herstel, zijn gezin en zijn werk. Gelukkig blijft hij in de toekomst wel op projectbasis beschikbaar als vrijwilliger, want hij blijft graag betrokken bij de stichting.
Binnen de FB groep peilden wij de belangstelling voor deelname aan in november te organiseren zoom-discussiegroepen. Er kwamen nauwelijks positieve reacties. Organisatie daarvan heeft dus geen zin. Wel werd het idee van een nieuwe lunchbijeenkomst geopperd. Elkaar fysiek ontmoeten had de voorkeur. Als bestuur vinden wij dat op dit moment echter niet verantwoord. Het Corona virus heerst nog steeds en, wel of niet gevaccineerd, de kans op besmetting blijft aanwezig. Zeker voor mensen met onderliggend lijden durven wij dat risico niet aan.
Als datum voor de volgende lotgenotenbijeenkomst is 9 april 2022 gereserveerd. Daar gaan we voor. Maar als ook die bijeenkomst niet door zou kunnen gaan, dan is het fijn om een alternatief achter de hand te hebben voor degenen die niet eerder een lotgenotendag in het expertisecentrum hebben bezocht. We onderzoeken of het mogelijk is een video te (laten) vervaardigen van de presentatie die anders op die dag door dr. Van Bommel en evt. de uroloog zou worden gegeven.
Het voert te ver om hier uitgebreid in te gaan op de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, maar ook voor onze stichting geldt dat wij moeten checken of we aan de eisen van die nieuwe wet voldoen. Het eerste deel, een betrouwbaar en transparant bestuur, hebben we in deze vergadering uitgebreid besproken en de daarover gemaakte afspraken vastgelegd. Dit onderdeel kan nu worden afgerond, waarna we volgende keer verder kunnen met zaken als aansprakelijkheid, tegenstrijdigheid van belangen en afwezigheid van bestuursleden. Wordt vervolgd dus!
Tot slot spraken we af dat deze maand aan de vaste donateurs zal worden gevraagd hun jaarlijkse bijdrage over te maken. Zij krijgen dus daarover bericht van de penningmeester.

Bestuursactiviteiten in de maand juni (8 juli 2021)
Op 8 juni volgden we een door de VSOP verzorgde digitale instructiebijeenkomst over de adviesprocedure voor de erkenning van experticecentra. Voor RPF was het Albert Schweitzerziekenhuis het enige ziekenhuis dat een aanvraag had ingediend. Het volgen van de adviesprocedure nam aardig wat tijd in beslag.
Voordat een goed onderbouwd advies kon worden opgesteld, moesten veel vragen van het beoordelingscomité worden beantwoord. Daarvoor konden we terugvallen op onze eigen ervaringen, de beschikbare informatie en de resultaten van de achterbanenquête. Er waren geen bestuursvergaderingen, maar we hadden wel regelmatig onderling contact om tot een afgewogen en gelukkig ook positief advies te komen. Het advies is begin juli ingediend.
Het beoordelingscomité heeft ook bij andere deskundigen (‘referenten’) advies ingewonnen. Het comité beoordeelt de adviezen, toetst de aanvraag en brengt een advies uit aan de minister van VWS, die vervolgens een beslissing neemt over de erkenning. Dat zal in de loop van het jaar gebeuren. We wachten het af !
Op 10 juni nam een van de bestuursleden ook nog deel aan een Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VSOP. De extra ALV vergadering van 28 juni moesten we wegens tijdgebrek helaas voorbij laten gaan.
Dan, tot slot, nog goed nieuws over ons bestuurslid Edgar Smit. Begin januari ging alles in zijn woning door brand verloren. Een heftige gebeurtenis met een grote impact. Na herstel van de schade aan de woning en de herinrichting ervan, kon Edgar eind juni met zijn gezin weer terugkeren.

Bestuursactiviteiten in de maand mei (4 juni 2021)
Op 10 mei hadden we bestuursoverleg met dr. Van Bommel van het expertisecentrum. We bespraken onder meer de in principe jaarlijkse lotgenotenbijeenkomst / informatiemiddag in het Albert Schweitzerziekenhuis (alvast gereserveerd: 9 april 2022) en de procedure voor advisering over de hernieuwde aanvraag tot erkenning als landelijk expertisecentrum RPF. Daarvoor was al een achterban-enquête uitgezet. Begin juli moet de advisering worden afgerond.
Met Orphanet correspondeerden we over de vermelding van RPF in de Europese lijst van zeldzame aandoeningen. De ons inziens te beperkte huidige beschrijving blijkt – voorlopig althans – ruim uitgelegd te mogen worden, zodat aanpassing op dit moment niet noodzakelijk is.
Op 27 mei hadden we een bestuursvergadering.
De lotgenotenbijeenkomst 2021 was door Corona weer niet doorgegaan en zo’n fysiek contactmoment wordt gemist. Afgesproken is om binnen de Facebookgroep te polsen of een of meerdere in november te organiseren zoom-overleggen een zinvol alternatief lotgenoten-contactmoment kan zijn.
Ook bespraken we in hoofdlijnen nieuwe wetgeving , waaraan ook een stichting moet voldoen. Het volgen van een stappenplan, om keuzes vast te leggen en verplichtingen op te volgen, is wenselijk, met op termijn een noodzakelijke aanpassing van de statuten.
Tot slot besloten we om na de vakantie een nieuwe poging te wagen om de vacante functie van voorzitter te vervullen.

Terugblik op (o.a.) de bestuursvergadering van 28 april 2021 (8 mei 2021)
Tijdens deze Zoom-vergadering bereidden we het bestuurlijk overleg met dr. Van Bommel op 10 mei a.s. voor en beoordeelden we de realiseerbaarheid van enkele voorgenomen activiteiten.
Het bekostigen van een digitale huisartsen- en patiëntenfolder over RPF (zie ook hieronder, bij ‘bestuursactiviteiten in maart’) is voor de stichting voorlopig niet haalbaar. We bekijken andere mogelijkheden om te bereiken dat – na het stellen van de diagnose ‘RPF’ – huisartsen beter worden geïnformeerd over de impact op het leven en welzijn van de patiënt en het zorgtraject.
Het schriftelijk bevragen van ziekenhuizen en/of specialisten levert naar verwachting onvoldoende informatie op voor een redelijke schatting van de omvang van onze achterban (de RPF-patiënten in ons land) en is ook nog eens kostbaar. Wellicht kan het onderzoek in de toekomst op een andere wijze worden uitgevoerd.
De lotgenotenbijeenkomst wordt gemist. Wellicht mag/kan het in april 2022. We kaarten het aan, net als de optie om nog voor dit najaar een Zoom-themasessie of een webinar te organiseren. We kijken of we daarvoor ondersteuning van het expertisecentrum kunnen krijgen.
Verder constateerden we dat op relevante medische websites vaak informatie over RPF ontbreekt. Waar mogelijk proberen we per e-mail de tekst aan te laten vullen om meer bekendheid aan RPF te geven. Ook de inhoud van Wikipedia kan op dat punt verbeterd worden. Maar dat is wat lastiger, dus daarvoor zoeken we nog iemand die ons daarmee kan helpen!
Buiten de vergadering om zijn we natuurlijk ook bezig geweest met allerlei zaken.
De eerste nieuwsbrief is per mail verzonden naar alle vaste donateurs. We gaan dit elk kwartaal doen. Aan de beroepsverenigingen van medisch specialisten is gevraagd de leden meer informatie te geven over RPF. Tijdige diagnose en aanvang behandeling kan blijvende schade aan bv. de nieren voorkomen. We ontvingen al gelijk 2 toezeggingen! Ook is er een mail uitgegaan naar Orphanet, ter verbetering van de vermelding van RPF in de Europese lijst van zeldzame aandoeningen. En we werden nu officieel uitgenodigd om advies te geven op de hernieuwde aanvraag van het Albert Schweitzerziekenhuis om wederom voor een periode vijf jaren erkend te worden als expertisecentrum RPF. In overleg met de VSOP hebben we daarvoor inmiddels een achterbanraadpleging uitgezet.

Bestuursactiviteiten in maart (27 maart 2021)
Vergroting van de bekendheid met de aandoening RPF is één van de doelen van de stichting, zoals ook beschreven in het beleidsplan.
Vorig jaar verspreidden we onder de algemene ziekenhuizen in ons land ruim 1700 informatieve folders over RPF en de patiëntenorganisatie. Deze maand hebben we ons gericht op digitale informatieverstrekkking aan en via de landelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten en huisartsen. Een mede op basis van ingewonnen deskundigenadvies opgesteld conceptbericht ligt klaar voor verzending.
Daarnaast oriënteert het bestuur zich nu op het project de patiënt als informatiedrager. Voor patiënten en huisartsen bevat het project – na diagnosestelling – digitale folders over een aantal zeldzame aandoeningen, maar nog niet over RPF. Het ontwikkelen van zo’n folder is echter vrij prijzig. Op basis van de verkregen informatie wordt binnenkort beoordeeld of de kosten opwegen tegen het te verwachten positieve effect en – in het bevestigende geval – hoe bekostiging dan eventueel gefinancierd kan worden.
Verder komt de start van de herbeoordelingsprocedure vijfjaarlijkse aanwijzing Expertisecentra steeds dichterbij. Uit overleg met de VSOP deze maand is al gebleken dat onze stichting daarbij zal worden betrokken en zich een oordeel zal moeten vormen over het functioneren van het Albert Schweitzerziekenhuis als expertisecentrum RPF. Indien mogelijk zullen wij daarbij ook onze achterban binnen de facebookgroep betrekken.

Terugblik op bestuurlijk overleg met dr. Van Bommel / Expertisecentrum RPF (28 februari 2021)
Op maandag 22 februari hadden we via ZOOM een anderhalf uur durend goed en zinvol bestuurlijk overleg met dr. E.F.H. van Bommel. Het belangrijkste onderwerp was natuurlijk het meerjarig beleidsplan, de daarin opgenomen actiepunten en de timing van de uitvoering. Een prima plan, waarvan de meeste activiteiten in samenwerking kunnen worden opgepakt. Zo gaan we bijvoorbeeld bekijken of we dit jaar nog een alternatief kunnen bieden voor het niet doorgaan van de informatiemiddag in het ASZ. Anderszins bleken enkele voorgenomen activiteiten tijdens het overleg misschien toch iets te ambitieus voor onze kleine stichting, of vragen om heroverweging. Maar dat is niet erg. Het is een dynamisch meerjarenplan, dat bij een versie 2022-2024 zeker zal worden geactualiseerd. Een volgend bestuurlijk overleg is al gepland voor 10 mei a.s..

Terugblik op het bestuursvergadering van 17 februari 2021 (22 februari 2021)
Een stabiele meeting via ons nieuwe Zoom-account. Vrij belangrijke punten waren aan de orde.
Het jaarverslag, de jaarrekening en balans over 2020 en een begroting voor het jaar 2021 werden besproken en vastgesteld.
Op basis van de definitieve jaarcijfers 2020 werd de meerjarenbegroting (waarin ook de begroting voor het jaar 2021 is opgenomen) aangepast. Hiermee kon een eerste update (versie 17-2-2021) van het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 worden uitgevoerd. In het in november 2020 vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2021-2023 was immers voor de meerjarenbegroting nog uitgegaan van de voorlopige cijfers 2020. Deze waren rooskleuriger dan het uiteindelijke resultaat en zijn bij vaststelling van de jaarrekening 2020 uiteraard gewijzigd.
De privacyverklaring moest worden aangepast in verband met de invoering per april a.s. van de RPF-nieuwsbrief voor donateurs. In artikel 8 moest een opt-out bepaling worden opgenomen, met vermelding van het juiste e-mail adres. Aan de titel van de privacyverklaring is nu ‘2021’toegevoegd.
En, op maandag 22 februari 2021 vindt – ook weer via een ZOOM-meeting – het overleg plaats tussen het bestuur van de stichting en dr. E.F.N. van Bommel, het reguliere overleg tussen de patiëntenorganisatie en het expertisecentrum. Het belangrijkste onderwerp zal hier het bespreken van de activiteiten zijn die in het meerjarenbeleidsplan 2021-2023, update 1 van de stichting zijn opgenomen. Deze punten hebben we uiteraard tijdens de vergadering de revue laten passeren.
Wellicht logt ons nieuwe bestuurslid, Edgar Smit, ook nog even in tijdens de meeting om kennis te maken met dr. Van Bommel. Fijn om hem dan weer even te kunnen zien. Maar, het verwerkingsproces van de ramp die zich voor hem en zijn gezin heeft voltrokken, is nog lang niet afgerond. Dat kost echt nog de nodige tijd. Wij wensen hem en zijn dierbaren veel sterkte daarbij.

Vacature bestuurslid/voorzitter (13 februari 2021)
Het bestuur tracht nog steeds in de vacature van bestuurslid, tevens voorzitter te voorzien. Eind januari hadden we weer contact met twee serieuze belangstellenden. Helaas kon de eerste qua tijdsbesteding geen toezegging doen over de door ons gewenste continuïteit op langere termijn en moest de ander zich om gezondheidsredenen terugtrekken. Jammer, maar we gaan door met de werving.

Terugblik op de bestuursoverleggen van 7 en 19 januari 2021 (22 januari 2021)
Het jaar begon met een ernstige tegenslag:
Ons medebestuurslid Edgar kwam op 7 januari niet in het overleg en was onbereikbaar. Later bleek waarom: in de nacht van 5 op 6 januari was zijn woning door brand verwoest. Alles weg. Edgar en zijn gezin konden vanaf het balkon worden gered, maar zij moesten vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis, waar Edgar en zijn vrouw ook meerdere dagen moesten verblijven. Gelukkig is iedereen inmiddels ontslagen en heeft de familie tijdelijk huisvesting gevonden in een gemeubileerde woonark. Nog in shock over deze traumatische ervaring wordt de draad weer opgepakt om alles opnieuw op te bouwen. Alhoewel hij graag geïnformeerd blijft worden over de activiteiten van de stichting, zullen wij voor zijn bestuurstaken voorlopig geen beroep op hem doen. Wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte.
Twee vergaderingen over verschillende, voor ons belangrijke punten:
De vacature van voorzitter is nog niet ingevuld en ondanks onze inzet blijkt het niet zo eenvoudig om een goede kandidaat binnen te halen.
We hebben in december een beleidsplan 2021-2023 (versie 0) vastgesteld. Best veel tijd hebben we besteed aan het inventariseren van de activiteiten die we in het eerste halfjaar willen en kunnen aanpakken en hebben die ook voorzien van een planning. Deze activiteiten hebben we samengevat in een schematisch overzicht, te vinden op de webpage ‘stichting / bestuur- en beleid / beleids- en activiteitenplan’.
Voor een aantal activiteiten hebben we ook ondersteuning vanuit het Expertisecentrum nodig. In de maand februari zal dan ook een datum worden gepland voor bestuurlijk overleg met dr. E.F.H. van Bommel, een moment waarop we, zoals ook aangegeven in het overzicht, uitgebreid in zullen gaan op de voorgenomen activiteiten.
We hebben als bestuur ook gesproken over de noodzaak om vanuit de stichting de betrokkenheid / binding met de vaste donateurs, zowel van binnen als buiten de Facebookgroep RPF te vergroten. Het innen van de toegezegde jaarlijkse donaties blijkt soms een tijdrovende klus. Per kwartaal willen we daarom met een nieuwsbulletin per e-mail de vaste donateurs informeren over de activiteiten van de stichting.

ARCHIEF :
          –  Verslag van actuele ontwikkelingen in 2020
          –  Verslag van actuele ontwikkelingen in 2019